Pravilnik nagradne igre - RTC Krvavec
  • +38642525911
  • EN
Booking

Pravilnik nagradne igre

24. 12. 2014
  1. Organizator nagradne igre »Pomfri za smuči « je Kvibo d.o.o., Pristava, Mlaka 2A, 4290 Tržič, Slovenija. Nagradna igra se opravi v sodelovanju z RTC Krvavec d.d. z namenom reklamiranja in promocije.
  2. Nagradna igra poteka od 25.12.2014 do 07.03.2015.
  3. Nagrade:

V nagradni igri bodo podeljene 3 nagrade:

  • 1x ELAN SMUČI AMPHIBIO 12 FUSIN DL
  • 1x ELAN  POTOVALNA TORBA
  • 1x ELAN ČELADA

Žrebanje nagrad bo potekalo na Krvavcu, 04.04.2015 ali 05.04.2015, na dogodku ‘’Free luža’’ 2015, Krvavec.

Točen datum dogodka bo objavljen naknadno. Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je predprevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko.

Navedeni bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na dva načina:

a) Izpolnjen nagradni kupon s priloženim original računom, ki dokazuje nakup McCainovega krompirčka, je potrebno oddati v škatlo za žreb, ki se nahaja na prodajnem mestu Plaža Krvavec in Brunarica.

b)  Izpolnjen nagradni kupon s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in pripisanimi osebnimi podatki je potrebno  najkasneje do 07.03.2015  (velja datum poštnega žiga) poslati po pošti na naslov:

RTC Krvavec d.d., Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,  s pripisom ‘’Pomfri za smuči’’.

Organizator si pridržuje pravico, da nečitljiva pisma oz. dopisnice z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja oz. ne upošteva. Nepopolnihprijav (manjkajoči osebni podatki) ne bomo upoštevali.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

V nagradnem žrebanju bodo upoštevane pošiljke, ki bodo na naslov organizatorja prispele v času od 25.12.2014do vključno 07.03.2015. Upoštevane bodo tudi pošiljke, kibodo oddane napošto na zadnji dan roka, to je 07. 03. 2015 (velja poštni žig).

5.  Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre. 

6. Žrebanje bo potekalo javno in se bo izvedlo z vlečenjemnagradnega kupona oziroma pisma/dopisnice. Organizator bo v žrebanju poleg zmagovalcev izžrebal v vrstnemredu tudi tri rezervne izžrebance, ki jih bo uporabil samo v primeru, da posamezni zmagovalec nagrade ne prevzame v roku enega meseca od prejema obvestila organizatorja ali se na obvestilo o prejemu nagrade ne odzove. V primeru, da se zmagovalec ne odzove, organizator ponovi postopek z rezervnimi izžrebanci, in sicer po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. 

7. Izžrebanec nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom po pošti, na naslov, ki so ga navedli v  pošiljki, najkasneje v 14 dneh od  datuma žrebanja. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado. 

Nagrajenec je dolžan v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi, predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko. Stem se nagrajenec strinja da bo prevzel nagrado. Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizatorje v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme prejemnika nagrade, ki mora od navedene vrednosti nagrade odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredotudi v breme nagrajenca.

Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

8. Končni izid nagradne igre (glavni nagrajenci) bo objavljen na spletni strani www.rtc-krvavec.si. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja.

9. Zaposleni v podjetju Kvibo d.o.o., Senna, McCain in RTC Krvavec d.d., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci,vnuki, bratje in sestre ter starši oziromaposvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati mlajši od 14 let.

10. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

11. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator sezavezuje, da bo s posredovanimipodatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičenitretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije podjetja RTC Krvavec d.d., Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v skladu z določbami Zakona ovarstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

12. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@rtc-krvavec.si.

13. Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

14. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 22. 12. 2014 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani www.rtc-krvavec.si

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

V Tržiču, dne 22.12. 2014                                          Kvibo d.o.o.                                  Direktor Boris Čuturič

 

 

Opening of runs and snow conditions